• Gedragscode

  Rohda Raalte is een ontmoetingsplaats voor leden, vrijwilligers en bezoekers, kortom voor iedereen die op een actieve of passieve manier de voetbalsport wil bedrijven of betrokken wil zijn bij de activiteiten rond het voetbalveld. 

  Normen en waarden zijn een onmisbaar onderdeel bij de beoefening van de voetbalsport en gebaseerd op respect, eerlijkheid, sportiviteit en verantwoordelijkheid. Rohda Raalte wil actief werken aan de bewustwording van normen en waarden bij leden, scheidsrechters, vrijwilligers, begeleiders, trainers, ouders/verzorgers en bezoekers. Dat vraagt om duidelijke afspraken over de wijze waarop wij met elkaar aan sport willen doen. De gedragsregels (vallend onder de Gedragscode) die nu zijn opgesteld, kunnen hierbij helpen. Deze laten zien hoe wij met elkaar willen omgaan. Het gaat over wat we normaal en niet normaal vinden; welke normen en waarden binnen onze vereniging van toepassing zijn. 

  Wat zijn normen en waarden?
  Bij normen kun je denken aan een gedragsregel waaraan je je moet houden in de omgang met anderen (bijvoorbeeld niet schelden, pesten of discrimineren). Bij waarden aan een basisprincipe waaraan je hecht, zoals respect, fatsoen, rechtvaardigheid. Dit geldt vaak als basis voor het handelen. 

  Waardering
  Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor Rohda Raalte; van bestuurslid tot jeugdleider, van scheidsrechter tot commissielid en van onderhoudsmedewerker tot medewerker in de kantine. Alles geheel vrijwillig en met een hartverwarmende inzet. Dit is het fundament van onze vereniging. Waardering en begrip voor deze vrijwilligers is erg belangrijk, ook wanneer iemand eens een steekje laat vallen. Het blijft immers mensenwerk.

  De Gedragscode
  De Gedragscode is als volgt opgebouwd. De algemene gedragsregels gelden voor iedereen, dus voor leden, bezoekers en vrijwilligers, zowel senioren als jeugd. Daarnaast zijn er specifieke gedragsregels per doelgroep (spelers, trainers, (bege)leiders, scheidsrechters, bezoekers inclusief ouders/verzorgers). De Gedragscode ligt ter inzage in het secretariaat en is ook als bijlage te vinden onderaan deze pagina. 

  Doelstelling
  Rohda Raalte wil in sportief en sociaal-maatschappelijk opzicht een succesvolle vereniging zijn. Een ontmoetingsplaats voor leden, vrijwilligers en bezoekers, kortom voor iedereen die op een actieve of passieve manier de voetbalsport wil bedrijven of betrokken wil zijn bij de activiteiten rond het voetbalveld. 

  Het streven is om alle teams op een zodanig niveau aan de competitie te laten deelnemen, dat het voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Door zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel te stimuleren, willen wij bewerkstelligen dat iedereen zich thuis voelt bij onze vereniging en er trots op is. De Gedragscode heeft tot doel hierbij ondersteunend en motiverend te zijn. 

  Voor wie is de Gedragscode bedoeld?
  Iedereen die lid is van Rohda Raalte dan wel op enige wijze bij de vereniging betrokken is of wil zijn (bijvoorbeeld bestuurder, commissielid, trainer, leider, vrijwilliger etc.), moet van de Gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers geïnformeerd moeten zijn. Iedereen bij Rohda Raalte moet de Gedragscode respecteren, uitdragen en naleven. We spreken elkaar er zo nodig op aan. Trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van de gedragsregels. 

  Waarover gaat het?
  Het gaat over onze omgangsvormen en regels. Over wat we normaal en niet normaal vinden. Kortom, over normen en waarden. Wat doen we als mensen zich niet houden aan de regels van de Gedragscode? Dan nemen we maatregelen, sancties genoemd. Hiervoor is de Commissie Normen en Waarden in het leven geroepen. Het Reglement van deze commissie en de Handleiding voor sancties liggen eveneens ter inzage in het secretariaat en zijn ook als bijlage te vinden onderaan deze pagina. 

  Kernwaarden
  De Gedragscode is kort en bondig weer te geven in De 10 kernwaarden van Rohda Raalte. Deze kernwaarden worden op ons sportpark continue prominent, voor iedereen goed zichtbaar, in beeld gebracht. Het gaat om de volgende waarden:

  Bij Rohda Raalte: 

  1. Is iedereen welkom en gaan we respectvol en sportief met elkaar om.

  2. Respecteren wij beslissingen van de leiding in spel en organisatie.

  3. Gaan wij zorgvuldig om met materialen en accommodatie.

  4. Spreken wij elkaar aan op ongewenste gedragingen.

  Tot slot

  Voorop staat dat we het in ieder geval samen moeten doen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat het er bij onze mooie vereniging Rohda Raalte in en buiten het veld respectvol, sportief en correct aan toe gaat, met veel aandacht voor gezelligheid en plezier. Sporten doe je immers vooral voor je plezier. 

  Gedragsregels Rohda Raalte vastgesteld door het Algemeen Bestuur (22-2-2022)
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Het bestuur van Rohda Raalte vindt de zorg voor een veilige sportomgeving voor iedereen essentieel. Om die reden staat beleid over ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, discriminatie en kleine criminaliteit, bij ons hoog op de agenda. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan je denkt. Het is van groot belang dat verenigingen beleid voeren tegen seksuele intimidatie. Een goed beleid bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding. 

  De Verklaring Omtrent het Gedrag (kortweg VOG genoemd) wordt bij steeds meer sportverenigingen aangevraagd voor de vrijwilligers en betaalde krachten die binnen de club werken met kwetsbare groepen, zoals minderjarigen. 

  Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, zoals het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Het geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij een vereniging kunnen uitoefenen. 

  Het aanvragen van een VOG kan dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan een veiliger sportklimaat. Daarom heeft het bestuur in 2016 besloten om het aanvragen van de VOG bij onze vereniging in te voeren. We vragen een VOG aan alle vrijwilligers en betaalde krachten die werken met minderjarigen binnen onze vereniging. Dit doen wij niet omdat we geen vertrouwen in hen hebben, maar we zien dit als een belangrijke preventieve maatregel. We nemen de veiligheid van onze leden serieus. Het is één van de maatregelen die zijn genomen waarin de normen en waarden die binnen onze vereniging gelden, tot uiting komen.