• Team AVI: Aandacht Voor Iedereen

  In het Rohda Raalte 2.0 beleidsplan staat beschreven hoe Rohda Raalte vorm geeft aan het goed ontwikkelen van de jeugd. Hiervoor is Team AVI in het leven geroepen: een pedagogisch team dat aandacht geeft aan de zachte kant van het voetbal. AVI staat voor Aandacht voor Iedereen. De focus en rol van dit team ligt op het sociaalpedagogische deel van de ontwikkeling; zowel gericht op het individu, het team als ook op de trainer/coach.    

  Wat doet Team AVI? 
  Het pedagogisch beleid binnen Rohda Raalte kent twee pijlers. De eerste is een algemeen aanbod voor alle trainers. Het biedt handvatten voor het scheppen van een veilig sportklimaat. In het beleidsplan staan de uitgangspunten en in het informatieboekje handige tips op leeftijdsniveau. Ook brengt Team AVI deze tijdens opleidingsavonden, informatieavonden en kick-offs themagewijs onder de aandacht. Denk daarbij aan positief coachen of het beïnvloeden van een groepsproces.  

  De tweede pijler richt zich op een specifiek aanbod voor teams met een hulpvraag, waarbij het positieve en veilige sportklimaat in het geding is of die specifieke begeleiding nodig hebben. Team AVI biedt ondersteuning bij bijvoorbeeld individuele problematiek van een speler, problemen in de teamsfeer of moeite met autoriteit.  

  Team AVI neemt deel aan verschillende structurele overleggen op (technisch) beleidsniveau en aan overleggen over de indeling.   

  Pedagogische ondersteuning
  Rohda Raalte heeft een aantal pedagogische ondersteuners aangesteld die een bijdrage leveren aan een duurzaam pedagogisch klimaat. Zij bieden met name trainers en leiders pedagogische handvatten. Niet iedere trainer of leider is in staat om bij ongewenst of on(aan)gepast gedrag op de juiste manier te reageren. Dit is ook niet realistisch om te verwachten. In een dergelijk geval kan de pedagogisch ondersteuner worden ingezet.  

  Voor wie?
  Iedereen die lid is van Rohda Raalte kan Team AVI benaderen. Team AVI is onafhankelijk, denkt mee en geeft op basis van bijvoorbeeld observaties adviezen. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld, dat moet worden gedragen door alle betrokkenen (zoals kind, trainer en ouder).   

  Meer weten?
  Team AVI is te bereiken via avi@rohdaraalte.nl